HIBIKI MIYAZAKI
DONKEY IN LION'S SKIN
O2014 sandground etching 17 x 19-1/2 inches
Edition of 12, #12/12

$625. framed